شرکت های تابعه

کیش بتن جنوب

شــركت كيش بتن جنوب با هدف تولید بتن آماده درجه بندی شده قطعات بتنی پیمانکاری و سرمایـه گـذاری در اجـرای پروژه های ساختمانی در جزيــره زيبابی كيش فعاليت می كند.

معادل 50،000 متر مکعب و قطعــات بتنی سبک 40،000 و قطعات بتنـی نیمـه سبـک 30،000 و قطعــات بتنی سنگین 10،000 قطعه است.

  • تولید بتن آماده درجه بندی شده
  • پیمانـکاری و سـرمایه گــذاری
  • اجـرای پروژه های ساختمانــی
واحد تولید

واحد های کیش بتن جنوب

واحد تولید بتن آماده استاندارد در 3 ایستگـاه

واحد آزمایشگاه

01

واحد تولید قطعات پیش تنیده پیش ساخته

واحد ماشین آلات

02

واحد تولید قطعات مسلح پیش ساخته

واحد حمل و نقل دریایی مصالح

03

واحد تولید قطعات بتنی پرسی

واحد حمل و نقل دریایی مصالح

04
شرکت کیش بتن جنوب

پروژه های پيمانكاری

پروژه های پيمانكاری كه توسط كيش بتن انجام شده است.

01

اجــرای ســـازه بتنـی

بـرج هـای مـسکــونـی

02

اجرای اپرون بتنــی

 فرودگـاه کـــیش

03

اجرای سازه بتنی و انجام سفت کاری

 هتل ویدا کیش

04

اجرای پیورس و
 محوطـه سـازی و جـدول بنـدی

 معابر کیش

05

اجرای کالورت بتنــی
جهت تاسیسـات زیرزمینی

 نیـروگاه تولید برق کیش