شرکت های تابعه

شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر

شــرکت مجتمـع سیاحتی تفریحی امـیرکبیـر با همیاری و تشریک مساعـی سازمان گسترش و نوسـازی صـنایع ایران و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در سـال 1367 تأسیس و منابع مالی لازم جهت عملیّات اجرائی این مجموعه از طریق دریافت تسهیلات مالی ازصـندوق حمـایت و بازنشـستگی آینده ساز تأمین گردیده است

01

هتل اميركبير

02

پارك و شهر بازی لاله

03

تالاركوه نور و آمفی تئاتر خيام

04

سفره خانه كوهستان

05

استخر و كلوپ ورزشی

06

مركز همايش های بين المللی

مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر

موضوع فعالیت مجتمع امیرکبیر

  • کلیه فعالیتهای اقتصادی
  • احداث و اداره مـجموعه پارک و شهـربازی
  • پیمانـکاری، طـراحی مشاوره وسـرمایـه گـذاری
  • کلیه فعالیتهای مرتبط
  • هتـل و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی